پزشک

اخذ پذیرش از دانشکده های پزشکی کانادا برای دانشجویان بین المللی

/medical-doctor

در مورد این سئوال که آیا دانشجویان بین المللی می توانند در رشته پزشکی کانادا تحصیل کنند یا نه، بر اساس تجربیات ما باید اظهار کرد که پذیرش دانشجویان بین المللی امکان پذیر است ولی بسیار رقابتی می باشد و تعداد دانشجویان آتی که به دانشکده های پزشکی اپلای می کنند بسیار فراتر از جایگاه های موجود در دانشکده ها می باشد.